Okruhy tém – diplomovaný optometrista

Biológia

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu Biológia (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda) ISCED 3

II. ročník: Základné znaky, vlastnosti a prejavy živých sústav

 1. Stavba a organizácia tela živých organizmov (bunka).
 2. Životné prejavy organizmov (metabolické procesy – premena látok a energie v bunke).
 3. Rozmnožovanie, rast a vývin – ontogenéza (rozmnožovanie, delenie buniek).

III. ročník: Biológia človeka a ochrana zdravia

 1. Orgánové sústavy človeka (tvar, opora a povrch tela, sústavy látkovej výmeny, riadiace sústavy a regulačné mechanizmy, reprodukcia a vývin).
 2. Zdravý životný štýl (základné predpoklady zdravia, reprodukčné zdravie, civilizačné choroby).
 3. Základy poskytovania prvej pomoci.

Odporúčaná literatúra: Biológia pre gymnáziá, Katarína Ušáková a kol.
UŠÁKOVÁ K., Biológia pre gymnázia 6, 1. vydanie Bratislava EXPOL pedagogika, 2005, 104 strán, ISBN 80-89003-81-8,
IŠŇOVSKÁ, J. – UŠÁKOVÁ, K. – GÁLOVÁ, E. a spol.: Biológia pre 2. Ročník gymnázia a 6. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. Vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 2012. 174. ISBN 978-80-10-02286-1

Fyzika

na základe štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda -fyzika

Obsah tém

Pozorovanie, meranie, experiment

 • základné fyzikálne veličiny sústavy SI a ich jednotky
 • vyjadrenie hodnoty veličiny pomocou rôznych násobkov a dielov jednotky s predponami

Periodické deje

 • periodické deje v prírode
 • kmitanie, perióda, frekvencia, okamžitá výchylka, amplitúda kmitania
 • matematické a fyzikálne kyvadlo
 • rezonancia, využitie v praxi, nežiaduce účinky rezonancie
 • vlastná frekvencia a perióda kmitania
 • frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť vlny
 • vlnenie na vodnej hladine
 • vlnoplocha
 • Dopplerov jav, využitie v medicíne, doprave, v astronómii/li>
 • skladanie vlnení, interferencia vlnení
 • priečne a pozdĺžne vlnenie, polarizácia vlnenia
 • stojaté vlnenie na strune
 • vlastnosti zvuku: hlasitosť, farba, výška tónu
 • sluch

Elektrina a magnetizmus

 • elektrický prúd v kovoch, elektrolytoch a v plynoch
 • elektrický odpor
 • závislosť elektrického odporu kovového vodiča od jeho geometrických rozmerov a od teploty
 • Ohmov zákon
 • sériové a paralelné zapojenie rezistorov
 • premena elektrickej energie na vnútornú energiu – elektrické vyhrievanie
 • elektrický výkon spotrebiča
 • istič elektrického prúdu
 • Ampérovo pravidlo pravej ruky
 • pôsobenie magnetického poľa na vodič s prúdom, Flemingovo pravidlo ľavej ruky

Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta

 • viditeľné žiarenie
 • disperzia svetla
 • interferencia svetla
 • emisné spektrum, čiarové spektrum, spojité spektrum
 • princíp rozkladu svetla na spektrum hranolom a optickou mriežkou
 • tepelné žiarenie
 • prenos energie tepelným žiarením
 • infračervené a ultrafialové žiarenie, ich vlastnosti a využitie
 • fotón žiarenia
 • röntgenové žiarenie, využitie v medicíne a priemysle
 • rádioaktivita, žiarenie alfa, beta, gama

Energia okolo nás

 • bazálny metabolizmus
 • mechanická energia a jej premeny
 • formy energie
 • práca, výkon, účinnosť
 • prečerpávacia elektráreň
 • vykurovanie
 • tepelné čerpadlo
 • vedenie, žiarenie a prúdenie tepla

Elektromagnetické vlny a optika

 • spektrum elektromagnetického vlnenia
 • lom svetla, odraz svetla
 • šošovky
 • úplný odraz, lom na hranole
 • oko, okuliare, lupa
 • optické prístroje

Použitá a odporúčaná literatúra: Učebnice fyziky pre gymnázia

 • KOUBEK V. a kol. 2009. Fyzika pre 1. ročník gymnázia. 1. vyd. Prievidza : Združenie EDUCO, 2009. 152 s. ISBN 978-80-89431-00-7.
 • DEMKANIN, P. a kol. 2010. Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Prievidza : Združenie EDUCO, 2010. 127 s. ISBN 978-80-89431-10-6.
 • DEMKANIN, P., HORVÁTHOVÁ, M. 2012. Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Prievidza : Združenie EDUCO, 2012. 96 s. ISBN 978-80-89431- 35-9.
 • Koubek, V. a kol.: Fyzika pre 1.ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00535-5
 • Pišút, J. a kol: Fyzika pre 2.ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2005, ISBN 80-10-00759-5
 • LEPIL, O. – Houdek, V. – PECHO, A. 1986. Fyzika pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN. 1986. 312 s
 • PIŠÚT, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií. 6.vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. 214 s. ISBN 80-10-00191-0
 • Doc. RNDr. O. Lepil a kolektív, Fyzika pre 3. ročník gymnázia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991, ISBN 80-08-01449-0
 • Svoboda, E. et al.:Fyzika pre 2.ročník gymnázia. vyd Bratislava: SPN, 1991.328 s. ISBN 80-08-01448-2
 • J. Pišút a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 1995, ISBN: 80-08-00484-3
 • E. Svoboda a kol.: Fyzika pre 2. ročník gymnázií – Elektrické pole, elektrický prúd, SPN Bratislava, 2002, ISBN: 80-08-03454-8