Dôležité dátumy

 • 1. septembra 1949 bola zriadená Vyššia sociálno-zdravotná škola v Košiciach v budove na Kováčskej ulici č. 30, kde boli triedy odboru zubný laborant.
 • V školskom roku 1950/51 mení sa názov školy na Zdravotnícka škola s odbormi:
  zdravotná sestra, zubný laborant, zdravotnícky laborant.
 • V školskom roku 1952/53 bol otvorený ďalší odbor detská sestra.
 • V školskom roku 1955/56 výnosom Ministerstva zdravotníctva prechádzajú všetky odbory na štvorročné štúdium, kedy bol tiež aktivovaný odbor pôrodných asistentiek.
 • V školskom roku 1956/57 bola zriadená trieda dvojročného nadstavbového štúdia v odbore zdravotný laborant a v nasledujúcich rokoch aj odbor zdravotná sestra.
 • V školskom roku 1961/62 dostáva škola názov Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, kedy zároveň pribudol dvojročné nadstavbové štúdium v odbore röntgenový laborant.
 • V školskom roku 1962/63 škola zmenila sídlo na Moyzesovu ul. č.17. Ako dvojročné nadstavbové štúdium bol aktivovaný odbor sanitárni pracovníci.
 • V školskom roku 1965/66 bolo zavedené štvorročné štúdium v odbore lekárenský laborant
  v školskom roku 1968/69 štvorročné štúdium v odbore rehabilitačný pracovník.
 • V školskom roku 1972/73 sa zmenil názov školy na Krajská stredná zdravotnícka škola v Košiciach a rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva bola škola poverená vykonávať metodické vedenie zdravotníckych škôl vo Východoslovenskom kraji.
 • V školskom roku 1982/83 škola opäť zmenila názov na Stredná zdravotnícka škola v Košiciach.
 • 1.septembra 1988  sa škola rozdelila na dve samostatné zdravotnícke školy so sídlom
  na Moyzesovej ul. č. 17  a  Kukučínovej ul. č. 40. Školským rokom 1988/89 škola začala písať novú históriu.
 • Vo februári 1991 bol zrušený KÚNZ, pod ktorý bola škola začlenená. Zriaďovacou listinou vydanou MZ z 18. 12. 1990 s účinnosťou od 1. 1. 1991 škola nadobudla právnu subjektivitu ako štátna rozpočtová organizácia s názvom Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova ul. č. 17. Najvyšším riadiacim subjektom bolo do 1. 6. 2002 Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Zriaďovacou listinou vydanou predsedom KSK s účinnosťou od 1. 7. 2002 s názvom Stredná zdravotnícka škola Košice sa zriaďovateľom školy stal KSK.
 • Mimoriadnou listinou z 17. 02. 2009 zmenil KSK názov školy na Stredná odborná škola zdravotnícka, Moyzesova 17, Košice.
 • Od dňa 30. 10. 2009 má škola novú zriaďovaciu listinu ako rozpočtová organizácia KSK pod názvom Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice.