2% dane

Ako poukázať 2% dane?

Identifikačné údaje prijímateľa:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758
Poukázaním 2% alebo 3 % dane nášmu združeniu rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach prispejete k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej škole.

Ak ste fyzická osoba – zamestnanec:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (Vzorové tlačivo vo formáte PDF
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (Tlačivo vo formáte PDF)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

2% z dane môžete venovať priamo v daňovom priznaní.

Ak ste právnická osoba:

2% z dane môžete venovať viacerým uchádzačom. Poukázať ich môžete priamo v daňovom priznaní.