Štatút ŽSR

Žiacka školská rada pri SZŠ, Moyzesova 17, Košice

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady

Článok I.
Základné ustanovenie

Názov školy: Stredná zdravotnícka škola
Adresa: Moyzesova 17,  Košice

Článok II.
Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam vzdelávania a výchovy
 2. Zastupuje všetkých žiakov SZŠ na Moyzesovej ulici v Košiciach v súlade s princípmi humanizmu a demokracie

Článok III.
Činnosť žiackej školskej rady

 1. ŽŠR sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti vzdelávania a výchovy a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia
 2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy, zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy
 3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy a školskú záujmovú činnosť
 4. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku
 5. ŽŠR volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy
 6. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
 7. ŽŠR v spolupráci s pedagógmi sa podieľa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov, uplatňuje demokratizáciu vyučovacieho procesu (žiak rešpektuje učiteľa, správa sa k nemu s patričnou úctou, má právo obrátiť sa na učiteľa so svojím problémom, neuráža učiteľa, dodržiava zásady školského poriadku), (učiteľ vo vzťahu k žiakovi vystupuje korektne, čestne, spravodlivo, nepoužíva telesné tresty, urážlivé slová na adresu žiaka, aktivizuje žiakov v mimoškolskej činnosti)
 8. ŽŠR sa schádza 1x v mesiaci

Článok IV.
Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. ŽŠR má 6 -11 členov
 2. Členovia ŽŠR sú žiakmi školy
 3. V každej triede sa zvolí zástupca tajným hlasovaním
 4. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním, z každej voľby sa robí zápisnica
 5. Členstvo v ŽŠR zaniká ukončením štúdia, vylúčením pri porušení štatútu, vystúpením, alebo zánikom ŽŠR

Článok V.
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:
 1. voliť a byť volený
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR
 5. zmeniť svoj názor
 6. predkladať na rokovaniach ŽŠR vlastné námety, alebo návrhy zastupujúcej triedy
 1. Povinnosti člena:
 1. dodržiavať štatút ŽŠR
 2. pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR. neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR
 3. informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
 4. plniť uznesenia ŽŠR
 5. aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR
 6. správať sa slušne k členom ŽŠR
 7. zabezpečiť ochranu osobných údajov
 8. vyhotoviť zápisnicu s prezenčnou listinou z každého zasadnutia ŽŠR

Článok VI.
Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

Predseda ŽŠR:

 1. je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene
 2. zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR

Článok VII.
Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť po odsúhlasení návrhu rozpočtu vedením školy z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určených v súlade s osobitnými predpismi
 2. Návrh rozpočtu ŽŠR na bežné veci predloží najneskôr v septembri predchádzajúceho roka
 3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok
 4.  ŽŠR nemá vlastný majetok

Článok VIII.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa …………………………. a od toho dátumu nadobúda účinnosť                                     
Mgr. Eva Göblová
riaditeľ školy